Chứng Chỉ Năng Lực Thiết Kế – Thẩm Tra Thiết Kế Xây Dựng

14/08/2021

Mỗi công ty xây dựng hoạt động trong lĩnh vực thiết kế đều phải có chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng từ hạng...